Ochrana osobných údajov

9. Osobné údaje a ich ochrana 

S cieľom naplnenia zásady transparentného a spravodlivého spracúvania osobných údajov dotknutých osôb – kupujúcich v internetovom obchode (ďalej len „E-shop“) prevádzkovanom na webovej stránke prevádzkovateľa www.candysk.sk týmto prevádzkovateľ predkladá dotknutým osobám nasledujúce informácie.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb je predávajúci – spoločnosť  RESIZE s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 51 477 599, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 127674/B, telefonický kontakt: +421 910 100 300, email: obchod@candysk.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

9.1. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledujúce účely a na nasledujúcich právnych základoch:

 • na účel prijatia a spracovania objednávky tovaru z E-shopu, zabezpečenie jeho dodania, spracovania platby a vybavenia prípadných reklamácií – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy),
 • na účely marketingových aktivít Prevádzkovateľa (zasielanie informačného newslettra na emailové adresy dotknutých osôb) – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia sledovanie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa vo forme priameho marketingu s cieľom informovania dotknutých osôb ako svojich zákazníkov a potenciálnych budúcich zákazníkov o zľavách, bonusoch, nových tovaroch a pod. s cieľom podpory ich predaja,
 • na účely prevádzkovania vernostného programu Prevádzkovateľa – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t.j. súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby s cieľom vedenia evidencie o výške hodnoty nákupu/ov dotknutej osoby na zákazníkom konte Bonus klubu za účelom prideľovania bodov a bonusových bodov determinujúcich výšku zľavy pri nasledujúcom nákupe dotknutej osoby v E-shope,
 • na účel zasielania dotazníka spokojnosti dotknutým osobám prostredníctvom tretej osoby (prevádzkovateľa webovej stránky www.heureka.sk – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t.j. súhlas so spracovaním osobných,
 • na účely monitorovania priestorov prevádzky Prevádzkovateľa prostredníctvom priemyselnej kamery a vyhotovovania kamerových záznamov s cieľom zabezpečenia ochrany majetku Prevádzkovateľa a zaistenia bezpečnosti osôb pohybujúcich sa vo vnútorných priestoroch kamennej prevádzky Prevádzkovateľa – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočíva v potrebe a záujme ochrany majetku Prevádzkovateľa v jeho kamennej prevádzke, uľahčeniu dôkaznej situácie a preukazovania nárokov v prípade spôsobenia škody či už na majetku, živote alebo zdraví niektorej z fyzických osôb nachádzajúcich sa v priestoroch kamennej prevádzky Prevádzkovateľa, vandalizmu, vlámania, krádeže a pod. Tento účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby sa uplatňuje výlučne v prípade osobnej návštevy dotknutej osoby v priestoroch Prevádzkovateľa. Monitorovaný priestor je označený piktogramom s viditeľným nápisom: „Priestor monitorovaný kamerovým systémom“. Následkom neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou je povinnosť opustiť priestory kamennej prevádzky Prevádzkovateľa.  
 • na účely využívania súborov cookies na webovej stránke s E-shopom Prevádzkovateľa, a to konkrétne technicky nevyhnutných cookies (mandatórnych cookies) nevyhnutných na samotné fungovanie webovej stránky s E-shopom Prevádzkovateľa a spracovanie prílkazov a štatistických a navigačných cookies, ktoré merajú návštevnosť webovej stránky s E-shopom Prevádzkovateľa a správanie sa návštevníkov (t.j. využívanie) na  danej webovej stránke (bez využívania marketingových cookies, behaviorálnej reklamy, profilovania, hodnotenia, monitorovania) a bez možnosti identifikovať návštevníka webovej stránky – právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v technickom zabezpečení fungovania webovej stránky s E - shopom Prevádzkovateľa a zlepšovania, resp. prispôsobovania kvality, obsahu a efektivity fungovania webovej stránky a zlepšiť používateľskú skúsenosť zákazníkov pri využívaní webovej stránky Prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na účely uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku je zákonnou požiadavkou a povinnosti v zmysle  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Prevádzkovateľ týmto upozorňuje dotknuté osoby, že na účely prijatia a vybavenia objednávky a plnenia kúpnej zmluvy je poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou nevyhnutnou požiadavkou. Rovnako na účely účasti dotknutej osoby vo vernostnom programe Prevádzkovateľa a využívania jeho výhod, resp. zaslania dotazníka spokojnosti, je poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou nevyhnutnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná požadované osobné poskytnúť, v opačnom prípade Prevádzkovateľ nebude schopný s ňou uzavrieť kúpne zmluvy a plniť svoje povinnosti z nich, ako ani umožniť dotknutej osobe členstvo a čerpanie výhod vernostného programu alebo zasielanie dotazníka spokojnosti.

9.2. Identifikácia príjemcu osobných údajov, resp. kategórie príjemcov:

Osobné údaje dotknutých osôb sú Prevádzkovateľom poskytované nasledujúcim príjemcom, resp. kategóriám príjemcov:

Na účely prepravy a dodania tovarov z E-shopu:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S;
 • TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č.10363/N;
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S,
 • Banky,
 • Spoločnosti umožňujúce nákup na splátky.

Na účely zasielania dotazníkov spokojnosti:

 • prevádzkovateľovi webového portálu heureka.sk (v rozsahu emailová adresa, dátum a čas objednávky, názov objednaného tovaru).

Na účely uplatňovania nárokov z kúpnych zmlúv:

 • všeobecné súdy Slovenskej republiky, advokáti/advokátske kancelárie, exekútori, Slovenská obchodná inšpekcia. 

9.3. Tretie krajiny alebo medzinárodná organizácia, do ktorých Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje:

 • Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

9.4. Doba uchovávania osobných údajov: 

 • osobné údaje poskytnuté na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy sú uchovávané po dobu vyplývajúcu z príslušných daňových a účtovných predpisov a po dobu potrebnú na uplatnenie práv z príslušnej kúpnej zmluvy (t.j. napr. v prípade súdnych konaní až do úplného vymoženia pohľadávky Prevádzkovateľa a pod.);
 • osobné údaje spracúvané v súvislosti s priamym marketingom sa uchovávajú maximálne po dobu 3 rokov odo dňa ich poskytnutia, ak nie sú zákonne spracúvané na iný účel a na inom právnom základe;
 • osobné údaje spracované na základe súhlasu sú uchované po dobu udelenia súhlasu, resp. po dobu kratšiu, v prípade jeho odvolania, najviac však po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu dotknutou osobou;
 • osobné údaje spracúvané v súvislosti  s monitorovaním priestorov kamennej prevádzky Prevádzkovateľa  kamerovým systémom sú uchovávané maximálne po dobu 14 dní odo dňa  vyhotovenia kamerového záznamu, okrem prípadu ak boli poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánu prejednávania priestupkov v súvislosti s preukazovaním nárokov Prevádzkovateľa alebo dotknutých osôb z protiprávnej činnosti zachytenej daným kamerovým záznamom.

9.5. Kategórie Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov: 

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje v rozsahu

 • meno a priezvisko, 
 • doručovacia adresa (v rozsahu ulica a číslo, PSČ, mesto, krajina),
 • fakturačná adresa (ak je odlišná od doručovacej adresy),
 • mobilný telefonický kontakt, 
 • email, 
 • dátum a čas objednávky, názov objednaného tovaru (v prípade súhlasu so zaslaním dotazníka spokojnosti),
 • hodnota nákupu v eurách (v prípade súhlasu s registráciou do vernostného programu),
 • obrazový záznam postavy a pohybu dotknutej osoby spracovaný kamerovým systémom, ktorý sníma spoločné priestory Prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia, 
 • IP adresa v prípade udelenia súhlasu dotknutou osobou.

9.6. Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte 

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú (čl. 15 Nariadenia),
 • právo na opravu svojich osobných údajov (čl. 16 Nariadenia),
 • právo na vymazanie osobných údajov – tzv. právo na „zabudnutie“ (čl. 17 Nariadenia),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia),
 • právo na prenosnosť osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy (čl. 20 Nariadenia).

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia alebo proti spracúvaniu Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom na účely priameho marketingu.

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov (ak sú tieto spracúvané na právnom základe, ktorým je Váš súhlas) písomne zaslaním žiadosti na adresu RESIZE s.r.o, Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava alebo  elektronicky zaslaním emailovej správy na emailovú adresu: obchod@candysk.sk .Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom založenom na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť u Prevádzkovateľa písomne zaslaním žiadosti na adresu RESIZE s.r.o, Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava alebo  elektronicky prostredníctvom formulára zaslaním na emailovú adresu: obchod@candysk.sk.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jeho žiadosti pri uplatňovaní svojich práv, bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, Prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca od doručenia jej žiadosti, je povinný ju informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s právami dotknutej osoby a oznámenia porušenia ochrany osobných údajov, sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo 
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

Zjavnú neopodstatnenosť žiadosti alebo neprimeranosť žiadosti preukazuje Prevádzkovateľ.Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o jeho totožnosti.

9.7. Právo podať sťažnosť

V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v SR je Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.dov.sk.

9.8. Automatizované  rozhodovanie a profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb automatizovaným rozhodovaním, ani profilovaním.

9.9. Doplňujúce informácie pre dotknutú osobu

Dotknutá osoba, ktorá sa zaregistrovala na webovej stránke E-shopu, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke E-shopu v časti “Zákaznícka zóna”.

E-shop Prevádzkovateľa nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže tento internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jej zákonný zástupca (rodič alebo poručník).

Prevádzkovateľ poskytne informácie podľa tohto poučenia elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s dotknutou osobou dohodne. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

9.8. Príklady a vzory

Súhlas so spracovaním osobných údajov_ dotazník spokojnosti zákazníka

Súhlas so spracovaním osobných údajov_ vernostný program

Namietanie spracovania osobných údajov dotknutou osobou

Odvolanie súhlasu

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Rýchle jednanie

Overený zákazník,

Velmi rychle dodanie

Overený zákazník,

Tovar bol doručený rýchlo

Overený zákazník,